نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

روش علاقه مند نمودن دانش آموزان نسبت به فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت

روش علاقه مند نمودن دانش آموزان نسبت به فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت

مقاله علمی پژوهشی «روش علاقه مند نمودن دانش آموزان نسبت به فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت با استفاده از فعالیت های فرهنگی، هنری و تربیتی مدرسه (نمونه موردی: سرود همسُرایان فجر انقلاب اسلامی ایران)» در دوفصلنامه علمی شاهد اندیشه منتشر شده است.